Проект „Внимателни на пътя за безопасен живот!”

СО, СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” Проект „Внимателни на пътя за безопасен живот!” 2015 година
Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община
По Приоритетна област: Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение в образователните институции – училище и детска градина. Тема: 1.1. Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на обучение по безопасност на движението в общинските детски градини и училища. Наименование на кандидатстващата институция: Столична община, Район „Кремиковци” Ръководител на институцията: Ивайло Ангелов Панев, кмет на Район „Кремиковци” Ръководител на проекта: Цветанка Милчева Асенова-Иванова Финансово отговорно лице: Малина Йорданова Варадинова Партньорска организация:„НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БИ-БИТ” - Сдружение за пътна безопасност на децата и младежта” Ръководител на партньорската организация: Магдалина Дерменджиева, Председател Целева група: Ученици от I до VIII клас на 4 общински училища - 85 СОУ „Отец Паисий”; 117 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”; 162 ОУ „Отец Паисий” и 156 „Васил Левски”; учители и родители от детските и учебни заведения на СО, Район “Кремиковци”; специалисти от районната администрация „Кремиковци”. Преки участници – 1 700 човека. Предполагаем брой на непреки участници – 733 човека. Същността на проекта е свързана с неговата основна цел - чрез придобиване на теоритични и практически знания и умения от ранна възраст да се намалят нарушенията на Закона за движение по пътищата. Предвиждат се конкретни дейности, както и произтичащите от тях и други ангажименти и задължения на участващите в реализацията му. Те са свързани преди всичко с преодоляването на пропуски в обучението по БД на деца и ученици и придобиване на нови знания чрез различни извънкласни форми на работа, както и с практически упражнения в реални условия на улицата. Дейности: - Състезания по БД за ученици; - Ученически патрули; - Квалификационен курс за учители. Количествени и качествени индикатори за измерването на очакваните резултати, след реализиране на проекта. Ученици и деца, учители и родители с по-добра култура на поведение на пътя. Намален брой нарушители на ЗДвП. Ученици и деца с повишени знания по БД. Изградена мрежа от Ученически патрули. Формирани четири Ученически патрула с изявени знания и гражданска отговорност. Отбори от ученици с допълнителни познания за правилата на движение и придобили умения да се справят в бързо променящите се ситуации на пътя. Ангажирани възрастни за осигуряване на безопасност и сигурност на децата по време на движение и игра на улицата. Учители, ползващи съвременни методи и софтуерни продукти за обучение по БД и с опит за практическото им приложение. Обобщени резултати, след проверката на: -тестове – същите са показател за базовите познания и ще дадат необходимата информация за необходимостта от последващо обучение по темата на учениците в училище и чрез извънкласните форми на обучение; -пътни карти – дава информация за безопасния път до учебните заведения; -анкетна карта – прави оценка за качеството на проведения курс и препоръки за подобряване на работата по БД в учебните и детски заведения. Устойчивост на проекта след неговото приключване. Прилагане на придобитите знания и умения по БД от участниците в проекта през следващите години. Осъществяване на приемственост на знания и поведение мужду различните възрасти и представителни институции и организации за формиране на трайно правилно и отговорно отношение към безопастността и сигурността на човешкия живот. Приобщаване на други, непреки участници към идеите и целите за грижа и опазване на децата на пътя. Създадени възможности за мултиплициране на резултатите от реализирания проект в бъдеще. Изготвил информацията – Цветанка Асенова, гл. специалист „Образование” При СО, Район „Кремиковци” Ръководител на проекта

Сборник с музикални игри за детските градини

На 8 април 2015 г от 17.30 ч. в залата на Куклен театър „Дора Габе” ще бъде представена заключителната част от тригодишния проект на педагозите от ЦДГ 7 „Пролет” на тема - Музикалната игра. На премиерата децата ще покажат музикално-подвижни игри, включени в сборника „ЗАБАВНИ ИГРИ С ПРИЯТЕЛИ ДОБРИ”, посветен на 55-годишнината от откриването на ЦДГ №7 „Пролет”, град Добрич.
Събрани са 27 музикални игри: популярни, авторски, а също така игри на музикалния педагог Виолета Върбанова и на директорката Бонка Иванова , които са използвани в педагогическата практика. Всички игри са представени с нотен и литературен текст, описание и са придружени от методически коментари на педагозите. Подбраните игри са разнообразни, съобразени с възрастовите особености на децата от предучилищна възраст и с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка. Рецензент на сборника е доц. д-р Божанка Байчева. Книжката е отпечатана със съдействието настоятелството на детската градина и с финансовата подкрепа на „Яйца и птици - Зора" АД, издателство „Булинвест 2000“, Инер Уил клуб, Гергана Иванова и д-р Веселина Петрова.